คณาจารย์ / แพทย์ประจำบ้าน 

  อาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้าง (เกษียณอายุราชการ)

พล.อ.นพ.ปรียพาส  นิลอุบล

พ.อ.นพ.วีระ  วราเวทย์


พล.ท.รศ.นพ.ชัยชุมพล  สุวรรณเตมีย์

พล.อ.นพ.สมชาย  วงษ์ประกอบ

พล.ต.ผศ.นพ.วีระกูล  ทีฆะทรัพย์

พล.ต.นพ.อานนท์  ปิติเสรี 

  อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้าง

พ.อ.นพ.อัครเดช  อรรถอินทรีย์ (หัวหน้าหน่วย)

พ.อ.นพ.สุทธิสัณห์  จันทร์ขจร

พ.อ.รศ.นพ.ชัยรัตน์  บุรุษพัฒน์

พ.ท.ผศ.ดร.นพ.ชาติชาย  พฤกษาพงษ์

พ.ต.นพ.ณัฐพงษ์  วานิชเจริญ 

พ.ต.นพ.ณัฐดนย์  วงษ์ประกอบ

ร.อ.นพ.ระพีพัฒน์  ทรัพย์รวงทอง

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 5
พญ.กรกช  บ่อคำ
นพ.สิงหา  ก้อนจะรา

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4
พญ.วรรษพร  รัตนะ
พญ.พีรยา  เตชาเสถียร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
นพ.ธนวงศ์  หยองอนุกูล
ร.อ.นพ.โกลิศ  ศิริวัฒนา

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
ร.ท.หญิง.พญ.พัทรียา  พงษ์พานิช
นพ.วรโชติ  ลิ่มวรพันธุ์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
นพ.ภูริศักดิ์  โมทนียชาติ
พญ.ภัคจิรา  บูรณะพาณิชย์กิจ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 3
-

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2
-

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1
ร.อ.หญิง.พญ.ธนาพร  เหรียญทองคำ