top of page

 คณาจารย์ / แพทย์ประจำบ้าน 

  อาจารย์ที่ปรึกษาหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้าง (เกษียณอายุราชการ)

พล.อ.นพ.ปรียพาส  นิลอุบล

พ.อ.นพ.วีระ  วราเวทย์


พล.ท.รศ.นพ.ชัยชุมพล  สุวรรณเตมีย์

พล.อ.นพ.สมชาย  วงษ์ประกอบ

พล.ต.ผศ.นพ.วีระกูล  ทีฆะทรัพย์

พล.ต.นพ.อานนท์  ปิติเสรี 

  อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเสริมสร้าง

พ.อ.นพ.อัครเดช  อรรถอินทรีย์ (หัวหน้าหน่วย)

พ.อ.นพ.สุทธิสัณห์  จันทร์ขจร

พ.อ.รศ.นพ.ชัยรัตน์  บุรุษพัฒน์

พ.อ.รศ.ดร.นพ.ชาติชาย  พฤกษาพงษ์

พ.ต.นพ.ณัฐพงษ์  วานิชเจริญ 

พ.ต.นพ.ณัฐดนย์  วงษ์ประกอบ

พ.ต.นพ.ระพีพัฒน์  ทรัพย์รวงทอง

แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 3 และ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 5
น.ต.หญิง.พญ.ธนาพร  เหรียญศรีทองคำ

ร.อ.นพ.โกลิศ  ศิริวัฒนา
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 และ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4
พ.ต.นพ.นาวิน  คล่องกิจการค้า

ร.อ.หญิง.พญ.พัทรียา  พงษ์พานิช
นพ.วรโชติ  ลิ่มวรพันธุ์
นพ.ธนวงศ์  หยองอนุกูล
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และ แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3
พ.ต.นพ.ปกรณ์  คุปต์กาญจนากุล

นพ.ภูริศักดิ์  โมทนียชาติ
พญ.ภัคจิรา  บูรณะพาณิชย์กิจ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2
ร.อ.นพ.ปองธรรม  บัญญัตินพรัตน์

นพ.ภูมิ  พันธ์ศรีทุม
พญ.ธัญชนก  นพวงศ์
แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1
ร.อ.นพ.สิรกิติ์  กิจานุกูล (รน.)
ร.ท.นพ.ธนภัทร  ชัยสุทธิพงษ์กุล
นพ.สิรภัษ  จิรเวชธรรม

bottom of page