top of page
4.พระราชวังพญาไท.jpg
สาขาประสาทศัลยศาสตร์

แบบฟอร์มประเมินค่าใช้จ่าย

ผ่าตัดสมองแผนกศัลยกรรมประสาท

แบบฟอร์มประเมินค่าใช้จ่าย

ผ่าตัดหลังแผนกศัลยกรรมประสาท

แบบฟอร์มประเมินค่าใช้จ่าย

ผ่าตัดส่องกล้องแผนกศัลยกรรมประสาท

แบบฟอร์มประเมินค่าใช้จ่าย การผ่าตัดของกองศัลยกรรม

แผนก ศัลยกรรมประสาท

bottom of page