top of page

ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป

ตรวจวินิจฉัย ให้การดูแลรักษา และผ่าตัด ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป 

การผ่าตัดผ่านการส่องกล้อง

Minimally invasive surgery

ตรวจวินิจฉัยผ่านการส่องกล้อง ให้การดูแลรักษา และผ่าตัด ผู้ป่วยศัลยกรรม โดยวิธีการส่องกล้อง 

ผู้ป่วยศัลยกรรม ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ตรวจวินิจฉัย ให้การดูแลรักษา และผ่าตัด ผู้ป่วยศัลยกรรม ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ

One Day Surgery (ODS)

ให้การดูแลรักษา และผ่าตัด ผู้ป่วยศัลยกรรม แบบวันเดียวกลับ

bottom of page