ขอแสดงความยินดี กับ พันเอก รองศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ ครูแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย

Updated: Jul 20

ขอแสดงความยินดี กับ พันเอก รองศาสตราจารย์ ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อประกาศเกียรติคุณ ครูแพทย์ดีเด่น ด้านการวิจัย เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า