top of page
Notebook and Pen

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ก่อตั้งโดย พล.อ.นพ.ปรียพาส นิลอุบล  พ.อ.นพ.วีระ วราเวชช์ และ พ.อ.นพ.เกษม ชัยเนตร ได้เริ่มมีการฝึกอบรมวุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งเมื่อปี พ.ศ.2529

ปัจจุบันภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง กองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ประจำบ้านที่จบการศึกษาแล้วและอยู่ระหว่างกำลังศึกษารวมทั้งสิ้น 33 รุ่น

Marble Surface

Phramongkutklao Plastic Surgeon's Alumni

ทำเนียบศิษย์เก่าศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รุ่นที่ 1

พล.ต.นพ.วีรัฐ เกษสาคร 

คณะทำงานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์

สำนักงานสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพ

รุ่นที่ 2

พล.อ.นพ.สมชาย วงษ์ประกอบ พล.ต.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รพ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กรุงเทพ

รุ่นที่ 3

นพ.ศราวิน สาครินทร์

พล.ต.นพ.อานนท์ ปิติเสรี

รองผู้อำนวยการรพ.สงขลา ผู้ช่วยกิจการพิเศษ หัวหน้างานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รุ่นที่ 4

พล.ต.นพ.ต่างแดน พิศาลพงษ์

รุ่นที่ 5

นพ.สุทัศน์ โพธิวิจิตร

รุ่นที่ 6

พ.อ.นพ.มงคล วิจิตรนิเทศ

พ.ท.นพ.ธันว์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพ

คลินิกหมอสุทัศน์ นครศรีธรรมราช

รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี

-

รุ่นที่ 7

นพ.ไกรวิชญ์ เฮงสวัสดิ์

นพ.สมบูรณ์ ธรรมรังรอง

AreBeaute Clinic กรุงเทพ

รพ.ยันฮี กรุงเทพ

รุ่นที่ 8

นพ.พิสุทธิ์ คุณงาม

รุ่นที่ 9

นพ.คทารัตน์ บุญนิธิพันธุ์

รุ่นที่ 10

พ.อ.นพ.พัชระศักย์ ไกรสรพงษ์สกุล

รุ่นที่ 11

พ.ท.นพ.สมศักดิ์ ชุลีวัฒนะพงศ์ นพ.กิตติศักดิ์ วิชาชัย

รพ.เปาโล เกษตร กรุงเทพ

-

-

รพ.ยันฮี กรุงเทพ

รพ.เลอลักษณ์ นนทบุรี

รุ่นที่ 12

นพ.พีรพันธ์ เพ็ญจำรัส

พ.อ.นพ.วิชิต อิ่มอาเทศ

Deluxe Clinic นนทบุรี

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รุ่นที่ 13

นพ.ปฐม สกลกิติวัฒน์

นพ.สุวิทย์ รักสลาม

รพ.กระบี่

-

รุ่นที่ 14

ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย ธรรมแสงเสริฐ

รพ.พญาไท 2 กรุงเทพ

รุ่นที่ 15

น.อ.นพ.ศรัณย์ เศาณานนท์

พ.อ.รศ.นพ.ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

เศาณานนท์คลินิก กรุงเทพ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รุ่นที่ 16

พญ.ปวีณา ลาวัณลักขณา พ.อ.นพ.อัครเดช อรรถอินทรีย์

รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รุ่นที่ 17

พ.ต.นพ.วัชรศักดิ์ จะระ

พ.ต.นพ.ศุภชัย แสงใสแก้ว

รพ.สกลนคร

รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

รุ่นที่ 18

น.อ.นพ.พัทยา ตันธนาธิป

พ.อ.นพ.สุขุม ทัศนชัยกุล

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพ

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รุ่นที่ 19

พญ.จันทร์จิรา แปงน้อย

ร.ท.หญิง.พญ.วิชุดา คู่สุวรรณกุล รน.

รพ.ศัลยกรรมตกแต่งกมล กรุงเทพ

รพ.ศัลยกรรมตกแต่งกมล กรุงเทพ

รุ่นที่ 20

พ.ต.นพ.ธีรภัทร์ ใจประสาท

นพ.วีรวุฒิ จรุงรุ่งเรือง

The Classe Plastic Surgery กรุงเทพ

รพ.เลอลักษณ์ นนทบุรี

รุ่นที่ 21

พญ.วนิดา กาวิชัย

พญ.ศนิปรียา ยิ่งทวีสิทธิกุล

รพ.กำแพงเพชร

รพ.ศัลยกรรมตกแต่งกมล กรุงเทพ

รุ่นที่ 22

น.ต.นพ.ฐิรภัทร นานาศิลป์ ร.น.นพ.อานิก อุษณกรกุล

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ชลบุรี

-

รุ่นที่ 23

พญ.มนลดา กาญจนธารายนตร์ พญ.ภัฒฑริยา เหล็กแดง

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

รพ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

รุ่นที่ 24

ร.อ.นพ.จตุพร บุญสุวรรณ

นพ.ณัฐวุฒิ หงส์กาญจนกุล

รพ.ค่ายสุรนารี

รพ.นครพนม

รุ่นที่ 25

พ.ต.นพ.ณัฐพงษ์ วาณิชย์เจริญ พญ.โสภิลักษณ์ ศฤงฆารวัฒน์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รพ.สงขลา

รุ่นที่ 26

พ.ต.นพ.ณัฐดนย์ วงษ์ประกอบ

พญ.สินีนาฏ ธนภูริรัตน์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รพ.อ่างทอง

รุ่นที่ 27

พ.ต.นพ.ระพีพัฒน์ ทรัพย์รวงทอง

นพ.นภันต์ บัวรับพร

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รพ.สมุทรปราการ

รุ่นที่ 28

นพ.สิงหา ก้อนจะรา

พญ.กรกช บ่อคำ

รพ.แม่สอด

รพ.ยะลา

รุ่นที่ 29

พญ.พีรยา เตชาเสถียร

พญ.วรรษพร รัตนะ

รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว

รพ.เจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี

รุ่นที่ 30

   น.ต.หญิง.พญ.ธนาพร เหรียญศรีทองคำ

   ร.อ.นพ.โกลิศ ศิริวัฒนา

   นพ.ธนวงศ์ หยองอนุกูล

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 3 ต้นสังกัด กรมแพทย์ทหารเรือ

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 5 ต้นสังกัด กองทัพบก

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 ต้นสังกัด รพ.กำแพงเพชร

รุ่นที่ 31

พ.ต.นพ.นาวิน คล่องกิจการค้า

.อ.หญิง.พญ.พัทรียา พงษ์พานิช

นพ.วรโชติ ลิ่มวรพันธุ์

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 2 ต้นสังกัด รพ.ค่ายสุรนารี

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 ต้นสังกัด กองทัพบก

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4 ต้นสังกัด รพ.สมุทรปราการ

รุ่นที่ 32

พ.ต.นพ.ปกรณ์ คุปต์กาญจนากุล

นพ.ภูริศักดิ์ โมทนียชาติ

พญ.ภัคจิรา บูรณะพาณิชย์กิจ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 ต้นสังกัด รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ต้นสังกัด รพ.ระยอง

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 11

รุ่นที่ 33

ร.อ.นพ.ปองธรรม บัญญัตินพรัตน์
นพ.ภูมิ พันธ์ศรีทุม
พญ.ธัญชนก นพวงศ์

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ต้นสังกัด กองทัพบก

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ต้นสังกัด รพ.ร้อยเอ็ด

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2 ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 2

รุ่นที่ 34

ร.อ.นพ.สิรกิติ์ กิจานุกูล (รน.) ร.ท.นพ.ธนภัทร ชัยสุทธิพงษ์กุล นพ.สิรภัษ จิรเวชธรรม

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ต้นสังกัด รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ต้นสังกัด กองทัพบก

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ต้นสังกัด เขตสุขภาพที่ 4

bottom of page