top of page

วันจันทร์

ปฎิบัติงานห้องผ่าตัดทางศัลยกรรม

วันอังคาร

ปฎิบัติงานห้องผ่าตัดทางศัลยกรรม

วันพุธ

ปฎิบัติงานตรวจผู้ป่วยนอกทางศัลยกรรม / กิจกรรมวิชาการ

วันพฤหัสบดี

ปฎิบัติงานห้องผ่าตัดทางศัลยกรรม

วันศุกร์

ปฎิบัติงานตรวจผู้ป่วยนอกทางศัลยกรรม / กิจกรรมวิชาการ

bottom of page