top of page

บก.กศก.รพ.รร.๖ มีภารกิจ เป็นฝ่ายอำนวยการ ให้การสนับสนุนภารกิจ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และภารกิจ กศก.รพ.รร.๖ ดังนี้

  •  ธุรการ สารบรรณ  กำลังพล ส่งกำลังบำรุง สายแพทย์ สายพลาธิการ และสายอื่นๆ

  •  สวัสดิการ งบประมาณ การเงิน วิชาการ ฝึก ศึกษา ดูงาน  บุคลากรทางการแพทย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 

  •  สนับสนุนงานด้านสิทธิผู้ป่วย การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ  การรักษาพยาบาล คุณภาพ พัฒนา ประเมินภายใน  สิ่งแวดล้อม  อัคคีภัย

  •  เลขานุการการแพทย์เพื่อให้การสนับสนุนแพทย์  และสนับสนุนการการศึกษาวิชาศัลยศาสตร์ฝึกอบรมแพทย์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด แพทย์ประจำบ้าน นพท.  นศพ. และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

  •  วิจัย สถิติ เวชระเบียน  สถิติการรักษาพยาบาลของแพทย์ พยาบาล ฯลฯ

  •  สนับสนุนภารกิจสนับสนุนภารกิจพิเศษ และภารกิจทางการแพทย์

  •  ภารกิจพิเศษ  ภายใน และภายนอกหน่วย ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  •  บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

  •  ปฏิบัติภารกิจ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โครงสร้าง บก.กศก.

IMG_4695.jpg
bottom of page