อาจารย์ประจำหน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

พล.ท.วรสิน  เกตานนท์

พล.ต.ธีรฉัตร  ศิลารัตน์

พล.ต.ชัชชัย  เต็มยอด

พล.ต.เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์

พ.อ.ชาคริต   คงไทย

พ.อ.(พ)ไผ่   บุญศิริ

พ.อ. สักกะ   รักษาทรัพย์

พ.ต.จิรศักดิ์   เสวตรวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด

พล.ท. ณรงค์  รอดวรรณะ

พล.ท.นพดล   เพ็ญกิตติ