top of page

รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน หน่วยศัลยกรรมทรวงอกหัวใจและหลอดเลือด

1.  พญ. ปาริชาต  ศรีผดุงอำไพ     แพทย์ประจำบ้านปีที่ 5

2. นพ. ชยวัน  รุ่งกาญจนกุล         แพทย์ประจำบ้านปีที่ 4

3. นพ.ชวลิต รุ่งนฤทัย                  แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1

4. ร.ท. ปัจเจกพล  จวนสาง          แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

5. น.พ. พีรวิชญ์  ศรียารันต์           แพทย์ประจำบ้านปีที่ 2

bottom of page