top of page

All Videos

All Videos

All Videos
Search video...
คำแนะนำผู้ป่วยผนังกั้นหัวใจรั่ว

คำแนะนำผู้ป่วยผนังกั้นหัวใจรั่ว

19:48
Play Video
คำแนะนำผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ รพ.พระมงกุฎเกล้า

คำแนะนำผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ รพ.พระมงกุฎเกล้า

22:41
Play Video
คำแนะนำผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ(บายพาส) รพ.พระมงกุฎเกล้า

คำแนะนำผู้ป่วยผ่าตัดทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ(บายพาส) รพ.พระมงกุฎเกล้า

21:08
Play Video
bottom of page